Jebam.com.................A beacon of hope during troubled times

J njhu!

mbkf Ia eho Ng nk vw gl bttjJ. mš eojt fΫ u¥bgwt. mš eonj nfhofzfhd %ghfis rgh¤jt.

xUeh mt Fiu nk Vnghdh. mUJ jt nH Gjš mtUila KJbfY KJlJ. fGUJ ќtiu czf Ϛyhjtuhngh gLjgLifahdh. Inah, eh ntiyF nghf Koahnj, v bgyid HJ nlnd, vW ftiyglh.

mt mUnf tJ w kfid ghJ kd frJ mGjh. Ϥjid ehfS v kf jiyia jlbfhL mt gij ghJ kntnd! Inah, ϥbghGJ v if cz Ϛiyna, vW mGjh.

xbthU eh fhiyY CdKnwh ehfh mtiu itFnghJ 20 l mGth. Inah, eh czfis HJ nlnd, v bgyid HJ nlnd, vW fjWth.

Wtfns, xnthU ehS ڧf gF brtjF, gogjF iwt bfhLF bgy xU <. mjfhf xbthU ehS e cstfsh mtiu Jͧf.

Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.