tufis mUS Mahdt!

- gh dfu

akhdtfns! mnef tUlfSF Kghf v jfgdh jdF MFa tuf ntLbkgjfhf fΫ mfkh b#äJ tjh. aifF mghgl fhafis eláfΫ, njtndhL rrfΫ MFa tuf fΫ mta. #df mt naRit fhz Udhf. Mltnu ciknghy vid khW. cilj csnjhL tUwtfSF ckJ kdJUfij ciknghy fháf ntL. mjfis brantL. mtf fٮ Jilfgl ntL vW b#áfbjhldh. VG tUlf gRj Mahdt tufSfhf mt bjhlJ b#äJtjh.

xUeh gRj Mahdt w tJ, njtr_f‰F mtiu miHJ brwh. uz mnghL, ugF mHFlD naR fhrdš mkUjh. v kfnd, cdF vd ntL? vW v jijia ghJ nflh. v jfgdh nff ntoaij gRj Mahdt mtUF czdh. mbghGJ M iwJ mWtilnah mf, ntiyahfnsh bfhr. ckbfW Ca brJ MJkhfis mWtilbra MFa tufis ڮ juntLbkW nflh. M ff ntL. cKila tyikͫ tufS ntLbkW nflh. naR jh. jhlš mtiu bfhL brwh. gunyhfUw v jh j‹go brwtnd gunyhfuh{aš untgh (knj 7:21) vw ntjtrd‹go njtjij ma mF Tobrwh.

Jtiu ghuhj xU l‰F bfhLbryglh. mlUJ Fj bjhl xU rj tjJ. mj rj fΫ bfukh UjJ. ϛyf mahj xU rj mJ. mj Fu v jfgdhlš cdF vd ntLbkW nflJ. mFuiynfL, v jfgdh eLdh. gRj Mahdt telJjgo Mltnu, vdF MFa tuf ntLbkW nflh. ۩Lkhf mj Fu cdF eh ntLkh? myJ MFa tuf ntLkh? vW nflJ. mjF v jfgdh gRj M telJjgo Mltnu vdF ڮjh ntL vW Tdh. xU a rnjh mtiu uaJ. mLj lnk Uâbr vwJ.

njt bfhLj tyiklD, tufSlD Ug tjh. tuf ia bra MuäjJ. J elJ mnef tUlfshͫ ϋwsΫ nfhofzfhd #df MӮt¡fgLwd. gRj Mahdt njtDila ijia mUwgoah, rahdgo eik telJth. ϋiwF akhdtfns! njtDila jij mJ b#ågjfhfnt ڧfS gRj Mahdtiu bgWbfhs ntL. mbghGJ cf thif MӮthjkhfΫ, mnefUF cfis MӮthjkhfΫ njt itgh.

b#g:

vid new ey jfgnd,

njtjij mJ uhjid brͫgoF gRj M iwit bgWbfhs vdF cjaUS. ϋgkhdhY, JgkhdhY, RthrnjhL cik cWahf gbfhoUgjF Uig brjUS. mwhl thif telJjiyͫ, v®fhy th MӮthjijͫ vdF mU bruhf. ڮ xUtnu vid et elJw njt. ckJ ehkij kikgLJnw.

naRJ ehkš b#ánw ey jhnt,

Mbk!

ebrf bglf
 


Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.